Price & Package Categories Genie Club Member Ask Genie Genie's Tips&Trick OrderGenieTemplates คืออะไร?
เว็บไซต์สำเร็จรูปของ GenieTemplates สามารถทำอะไรได้บ้าง?
GenieTemplates เหมาะกับใครบ้าง?
ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเว็บเลย จะสามารถใช้ Web Template ของ Genie ได้หรือไม่?
แพ็คเกจของ GenieTemplates มาพร้อมกับโดเมนหรือไม่?
หากยังไม่มีชื่อโดเมน และต้องการมีโดเมนเป็นของตัวเอง จะสามารถใช้ Web template จาก GenieTemplates ได้หรือไม่?
มีโดเมนอยู่แล้ว จะสามารถใช้ Web template จาก GenieTemplates ได้หรือไม่?
หากเลิกใช้บริการของ GenieTemplates แล้วจะยังสามารถใช้ Web template จาก GenieTemplates ได้หรือไม่?
สามารถเปลี่ยน Template ได้หรือไม่?
หากทำเว็บไซต์ขายของและมีชำระเงินออนไลน์ ทาง GenieTemplate สามารถรองรับสกุลเงินตราได้กี่สกุล?
สร้างเว็บไซต์ด้วย GinieTemplates ดีกว่าทำเว็บไซต์เองอย่างไร?


สามารถชำระเงินได้อย่างไร?
หากเป็นนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่?
GenieTemplates ออกใบเสร็จให้ลูกค้าหรือไม่?


ต้องการเปลี่ยนหรือสลับ Top Menu หรือ Side Menu ได้เองหรือไม่?
ถ้าต้องการให้เว็บไซต์มี 2 ภาษา สามารถทำได้หรือไม่?
ต้องใช้วิธีไหนในการอัพโหลดข้อมูลขึ้นใน GenieTemplate?
สามารถติดตั้ง Merchant ID ใช้งานได้เลยหรือไม่?
มีฟังก์ชันอะไรบ้างในแพ็คเกจของ GenieTemplates?
วิธี เพิ่ม/ลบ/แก้ไข E-Mail Account ทางเว็บ (สำหรับ administrator)


Back to Top
Home l About Us l Terms & Conditions l Site Map l Contact Us
Price & Package l Template Categories l Genie Club l Member l Ask Genie l Genie’s Tips & Tricks l Order

© 2019 Clicksee Network Co., Ltd. All Rights Reserved