GenieTemplates.Com GenieTemplates.Com
Price & Package Categories Genie Club Member Ask Genie Genie's Tips&Trick Orderเงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ ซึ่งจะเรียกว่า "เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ" ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "GenieTemplates.com" หรือ "บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด" กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และเงินที่มีการชำระเป็นค่าบริการจะเรียกว่า "ค่าบริการ" โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก GenieTemplates.com โดยหากท่าน สงสัย และ/หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ
GenieTemplates.com ไม่รับให้บริการกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ และ/หรือ การเผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมาย เช่นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ mp3 หรือสื่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม) กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศไทย และกฎหมายต่างประเทศ การเจาะระบบ (Hack) การกระจาย ไวรัส โทรจัน หรือสิ่งอื่นๆที่เป็นการก่อกวน และ/หรือ ทำลายระบบของผู้อื่น

GenieTemplates.com ไม่รับการให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Spamming เช่น การส่ง Email ปริมาณมากๆ (Mass Unsolicitied Emailing) การจำหน่าย/การกระจายโปรแกรมที่ใช้ส่ง Email จำนวนมาก (Mass Emailing Programs) การส่งข้อความจำนวนมากไปยัง Usenet Groups การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือกระทำการใด ในการก่อกวน ระบบอินเทอร์เน็ทของผู้ใช้งานอื่น การโฆษณาหมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดที่เป็นการ กล่าวอ้างถึงบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท และ GenieTemplates.com ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการไม่เหมาะสม

GenieTemplates.com ไม่รับการให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือ ต่อระบบและทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Disk Space เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และ GenieTemplates.com ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

GenieTemplates.com ไม่รับการให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร และ/หรือ ส่อไปทางลามกอนาจาร และ/หรือจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งลามกอนาจาร ซึ่งการพิจารณาตัดสินว่า เข้าข่ายลามกอนาจารหรือไม่เป็นสิทธิของ GenieTemplates.com

GenieTemplates.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยูดให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงิน หาก GenieTemplates.com ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมิได้ทำตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการที่ได้กล่าวมานี้ และผู้ใช้บริการที่ละเมิดต้องรับผิดชอบทั้งหมดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ การต่อเชื่อม ชื่อเสียง ธุรกิจ บริการ เครือข่ายการปฏิบัติงาน และเครื่องมือของบริษัทคลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด


ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์ และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับ GenieTemplates.com ไว้ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ GenieTemplates.comในกรณีที่มีการสูญหาย GenieTemplates.com จะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูล ของสิ่งๆต่างๆเหล่านั้นกลับคืนมา แต่ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้สมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทคลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัดไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหายของไฟล์ (Files) หรือข้อมูล (Data)


ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน
GenieTemplates.com จะทำการแจ้ง Username และ password ในการควบคุม-จัดการ Website Admin Page ซึ่งเมื่อได้รับมอบแล้วผู้ใช้บริการจะต้องทำการ จัดเก็บในที่ปลอดภัย และ GenieTemplates.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากความเสียหายแก่เว็บไซต์ หากเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม GenieTemplates.com จะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูล และการควบคุมกลับคืนมา

ข้อตกลงการชำระเงิน
ในการชำระเงินกับ GenieTemplates.com นั้นไม่ว่าจะเป็น การชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม การนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร GenieTemplates.com จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและหาก ชำระด้วยเช็คจะถือว่าการชำระเงินนั้น เสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็คถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว และหากลูกค้าไม่ชำระค่าบริการภายใน 15 วัน Website จะถูกระงับการให้บริการชั่วคราว และ จะถูกลบออกจากระบบ ภายใน 30 วัน บริษัทคลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรูปแบบการชำระเงินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
GenieTemplates.com จะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทาง GenieTemplates.com เป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการของบริษัทคลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัดล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และ GenieTemplates.com จะไม่รับผิดชอบ ในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจาก ค่าบริการ ที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับ GenieTemplates.com เท่านั้น ( ค่าบริการ จด domain name ไม่สามารถคืนได้) แต่หากผู้ใช้บริการ เป็นผู้ยกเลิกสัญญา การใช้บริการกับ GenieTemplates.com และ/หรือ ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้อง การคืนค่าบริการได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม อนึ่ง บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด จะจ่ายคืนค่าใช้บริการรายเดือน หากได้รับการร้องขออย่างมีเหตุผลจากผู้ใช้บริการภายใน 7 วันแรกของการให้บริการ ส่วนค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น ค่าใช้บริการรายเดือนและค่าใช้บริการอื่นๆ ไม่สามารถเรียกคืนได้

การยกเลิกบริการ
GenieTemplates.com ขอสงวนสิทธิ์ใหนการยกเลิกการให้บริการ หากการให้บริการถูกยกเลิกเนื่องจากการละเมิดข้อตกลง ผู้ใช้บริการที่ละเมิดข้อตกลงจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และความเสียหายใด ๆก็ตามที่เกิดขึ้น บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายทิ้งเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และผิดต่อข้อตกลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนที่จ่ายมาแล้ว

ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด ในกรณีต่อไปนี้
  • ผู้ใช้บริการจะไม่ขายผลิตภัณฑ์ใดใดที่ผิดกฎหมายผ่าน servers ของ GenieTemplates.com

  • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้มีวัสดุ อุปกรณ์อื่นใด ซึ่งเป็นการละเมิด หรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ผ่าน servers ของ บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด
  • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้มีวัสดุ อุปกรณ์อื่นใด อันเป็นการโฆษณาหมิ่นประมาท หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นการโฆษณาหมิ่นประมาทผ่าน servers ของ บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด
ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของ GenieTemplates.com
GenieTemplates.com ไม่อาจจะให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด และ/หรือ ไม่มีข้อบกพร่องใด เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย และ/หรือ การหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของ GenieTemplates.com โดยผู้ใช้บริการ สามารถเรียกร้องเฉพาะ ค่าบริการ คืนได้ตามส่วนของ ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

***หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว GenieTemplates.com จะแจ้งเตือน และ/หรือจะหยุดให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของ GenieTemplates.com ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด GenieTemplates.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง " เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ" โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Home l About Us l Terms & Conditions l Site Map l Contact Us
Price & Package l Template Categories l Genie Club l Member l Ask Genie l Genie’s Tips & Tricks l Order

© 2019 Clicksee Network Co., Ltd. All Rights Reserved